دسته: ضرب المثل

ضرب المثل هاي حرف ي ۰

ضرب المثل هاي حرف ي

ضرب المثل هاي حر ييابوي اخته و مرد كوسه سن و سالشون معلوم نيست ! ضرب المثل هاي شيرين زبان فارسي كه با حرف "ي" شروع مي شوند را تقديم به كاربران عزيز سايت تفريحي مي كنيم . براي خواندن به ادامه مطلب توجه فرماييد.

ضرب المثل هاي حرف ه ۱

ضرب المثل هاي حرف ه

ضرب المثل هاي حرف ههميشه آب در جوي آقا رفيع نميره به دفه هم در جوي آقا شفيع ميره ! ضرب المثل هاي شيرين زبان فارسي كه با حرف "ه" شروع مي شوند را تقديم به كاربران سايت تفريحي مي كنيم . براي خواندن به ادامه مطلب توجه فرماييد.

ضرب المثل هاي حرف و ۰

ضرب المثل هاي حرف و

ضرب المثل هاي حرف ووقتي كه جيك جيك مستونت بود ياد زمستونت نبود ؟! ضرب المثل هاي شيرين زبان فارسي كه با حرف "و" شروع مي شوند را تقديم به كاربران عزيز سايت تفريحي مي كنيم . براي خواندن به ادامه مطلب توجه فرماييد.

ضرب المثل هاي حرف ن ۰

ضرب المثل هاي حرف ن

ضرب المثل هاي حرف ننه در غربت دلم شاد و نه روئي در وطن دارم ! الهي بخت برگردد از طالعي كه من دارم . ضرب المثل هاي شيرين زبان فارسي كه با حرف "ن" شروع مي شوند را تقديم به كاربران عزيز سايت تفريحي مي كنيم.

ضرب المثل هاي حرف م ۰

ضرب المثل هاي حرف م

ضرب المثل هاي حرف ممرد خردمند هنر پيشه را — عمر دو بايست در اين روزگار *** تا به يكي تجربه آموختن — با دگري تجربه بردن بكار . [[ سعدي ]] ، ضرب المثل هاي بسيار شيرين حرف م را تقديم به كاربران عزيز سايت تفريحي مي كنيم .

ضرب المثل هاي حرف ل ۰

ضرب المثل هاي حرف ل

ضرب المثل هاي حرف للقمان حكيم را گفتند : ادب از كه آموختي ؟ گفت : از بي ادبان ! ضرب المثل هاي زبان فارسي كه با حرف "ل" شروع مي شوند را تقديم به كاربران عزيز سايت تفريحي مي كنيم . براي خواندن به ادامه مطلب مراجعه فرماييد.