دسته: حکایات و طنزهای جالب

هم چوب را خورد هم پیاز را ۰

هم چوب را خورد هم پیاز را

ضرب المثل و حکایاتاین ضرب المثل از آنجا باب شد که در زمان قدیم ، شخصی خطایی مرتکب شد ، حاکم دستور داد برای مجازات خطایی که مرتکب شده بود ، یکی از این سه راه را انتخاب کند: یا صد ضربه چوب بخورد ، یا یک من پیاز …