ضرب المثل هاي فارسي

ضرب المثل هاي شيرين فارسي

ضرب المثل هاي شيرين فارسي

ضرب‌ المثل هاي فارسي یا زبانزد گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته‌است. بسیاری از این داستانها از یاد رفته‌اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست، با این حال، در سخن به‌کار می‌روند.

دانشمندان و زبان‌شناسان نامدار هنوز تعریفی جامع و کامل برای کلمهٔ ضرب المثل هاي فارسي نیافته‌اند. گرچه در این راستا تحقیقات بسیار ارزشمندی صورت گرفته و تفاسیر معتبری نیز ارائه شده‌است.

فردریش سیلر “امثال و حکم” (ضرب‌المثل) را این چنین تعریف کرده‌است:
سخنان برجسته، روشن، پندآمیز و مستقل که در زبان مردم رایج است.

به عنوان مثال ضرب المثل شنونده باید عاقل باشد به معنی آن است که اکنون شنونده عاقل نیست و به او گوش زد می‌کنیم که عاقل باشد. (به نقل از حسین بهرامی).

تفاوت مابین «ضرب‌المثل» و «اصطلاحات ضرب‌المثلی» در شکل، ساختار و عمل‌کرد آنهاست. امثال و حکم جمله‌ای است کامل با ساختمانی استوار بر پایه و اساسی غیرقابل تغییر.

ضرب المثل هاي حرف الف

ضرب المثل هاي حرف ب

ضرب المثل هاي حرف پ

ضرب المثل هاي حرف ت

ضرب المثل هاي حرف ث

ضرب المثل هاي حرف ج

ضرب المثل هاي حرف چ

ضرب المثل هاي حرف ح

ضرب المثل هاي حرف خ

ضرب المثل هاي حرف د

ضرب المثل هاي حرف ذ

ضرب المثل هاي حرف ر

ضرب المثل هاي حرف ز

ضرب المثل هاي حرف س

ضرب المثل هاي حرف ش

ضرب المثل هاي حرف ص

ضرب المثل هاي حرف ض

ضرب المثل هاي حرف ط

ضرب المثل هاي حرف ظ

ضرب المثل هاي حرف ع

ضرب المثل هاي حرف غ

ضرب المثل هاي حرف ف

ضرب المثل هاي حرف ق

ضرب المثل هاي حرف ك

ضرب المثل هاي حرف گ

ضرب المثل هاي حرف ل

ضرب المثل هاي حرف م

ضرب المثل هاي حرف ن

ضرب المثل هاي حرف و

ضرب المثل هاي حرف ه

ضرب المثل هاي حرف ي