دسته: اشعار برگزیده

بیخودی حرص زدیم ۰

بیخودی حرص زدیم

بیخودی پرسه زدیم ،صبحمان شب بشود،بیخودی حرص زدیمسهممان کم نشودما خدا را با خود،سر دعوا بردیم و قسم ها خوردیم،ما به هم بد کردیم،ما به هم بد گفتیم،ما حقیقت ها را،زیر پا له کردیمو چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم،روی هر حادثه ای،حرفی از پول زدیم،از شما می پرسم،ما که را گول زدیم؟! دکتر علی شریعتی

نسلی از بیگانگان آدم شدند ۰

نسلی از بیگانگان آدم شدند

آسوده مباش که بی نیازی یک آن دگر پر از نیازی آنجا که تو فرعون زمانی در تیر رس باد خزانی افسوس هرآنچه برده‌ام باختنی است بشناخته‌ها تمام نشناختنی است برداشته‌ام هر آنچه باید بگذاشت بگذاشته‌ام هر آنچه برداشتنی است هر که خوبی کرد زجرش میدهند هر که زشتی کرد اجرش میدهند باستان کاران تبانی کرده اند عشق را هم باستانی کرده اند هرچه...

اشعار برگزيده قسمت چهارم ۰

اشعار برگزيده قسمت چهارم

چنان شكست زمانه پرم كه پندارم شكنجه‌هاي تو محبت آميز است يك رو رسد غمي به اندازه كوه يك روز رسد نشاط به اندازه دشت افسانه زندگي چنين است عزيز در سايه كوه بايد از دشت گذشت كاش روياهايمان روزي حقيقت مي‌شدند تنگناي سينه‌ها دشت محبت مي‌شدند سادگي ، مهر و وفا ، قانون انسان بودن است كاش قانون‌هايمان يكدم رعايت مي‌شدند اشك‌هاي هم...

اشعار برگزيده قسمت سوم ۰

اشعار برگزيده قسمت سوم

عشق آن نيست كه يك دل به صد يار دهي عشق آن است كه صدل دل به يك يار دهي دوست آن نيست كه هر لحظه كنارت باشد دوست آن است كه هر لحظه به يادت باشد اي صميمى اي دوست گاه بيگاه لب پنجره‎ ‎خاطره ام مي آيي. اي قديمي اي خوب تو مرا ياد كني يا نكني، من به يادت هستم آرزويم...

اشعار برگزيده قسمت دوم ۰

اشعار برگزيده قسمت دوم

به كدام مذهب است اين؟به كدام ملت است اين؟ كه كشند عاشقي را ، كه تو عاشقم چرايي؟ بگذار كه عشق در تو ديدي بزند در باور بسته‌ات كليدي بزند اسرار زبان عشق را ياد بگير بگذار دلت حرف جديدي بزند اي سوخته‌ي سوخته‌ي سوختني عشق آمدني بود ، نه آموختني گر بال به بال عشق بستي تا هست جهان هميشه هستي دختري از...

اشعار برگزيده قسمت اول ۰

اشعار برگزيده قسمت اول

دلم می خواست دنیا خانه مهر و محبت بود دلم می خواست مردم در همه احوال با هم آشتی بودند مراد خویش را در نامرادی های یکدیگر نمی جستند چه شیرین است وقتی سینه ها از مهر آکنده است چه شیرین است وقتی زندگی خالی ز نیرنگ است مگو "این آرزو خام است!" مگو "روح بشر همواره سرگردان و ناکام است" اگر این کهکشان...