نصب سرويس فكس (Fax)

۱.مراحل زیرراطی کنید : Start>Print and faxes>Fax>Fax configuratin wizared>Next>Send information .

۲.اطلاعات مناسب رادرج کنیدو Next رابزنیدتا Select Device for sending or receiving faxes رامشاهده کنید.

۳.ازلیست کشویی مودم موردنظرراانتخاب کنید.

۴.اطلاعات رابرای TSID واردکنیدو Next رابزنید.

۵.درکادر CSID متن معرفی راکه می خواهیدواردکنیدو Next رابزنید.

۶.تنظیمات مربوط به دورنگاری راکه می خواهیددریافت کنیدواردکنیدو Next رابزنید.

۷.دکمه Finish رابزنید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code